काठमाडौँ विश्वविद्यालयको हात्तीवन ललितपुर परिसरमा सरसफाई (Cleaning) सम्बन्धी कार्यको लागि शिलबन्दी कोटेसन आह्वान

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको हात्तीवन ललितपुर परिसरमा सरसफाई (Cleaning) सम्बन्धी कार्यको लागि शिलबन्दी कोटेसन आह्वान